Fellesbestemmelser for fuglehundprøver

FORMÅL.

Avprøve og kartlegge hundens bruksegenskaper.
Tjene avlsarbeidet. 
Høyne jaktkulturen og jaktens anseelse. 
Bedre jakthunddressuren.
Prøvene skal så vidt mulig legges opp som sportslig utøvet, praktisk jakt.

 

1.1. ARRANGEMENT.

Generelt.

Prøven kan arrangeres av Norsk Kennel Klub (NKK), samarbeidende klubber eller sammenslutninger av disse.

Se også "kommentarer" pkt 13.

Søknader.

Søknad om å avholde prøve skal sendes NKK for godkjenning av Hovedstyret i NKK. Se liste over søknadsfrister på siste side.

Avdelinger/grupper sender søknad om å avholde prøve til sitt forbund/raseklubb som så koordinerer disse og legger søknadene inn elektronisk til NKK innen fristens utløp.

Søknaden må inneholde tid og sted for prøven, samt påmeldingsadresse, påmeldingsfrist og kontaktperson.

Klubber som ikke overholder søknadsfristen kan ikke forventes å bli gitt dispensasjon. Terminlisten og skriv om søknadsrutiner finnes på www.nkk.no.

Se også "kommentarer" pkt 13.

Prøvedokumenter.

Senest 14 dager før prøven avholdes skal oppgave over dommere sendes til NKK slik at NKK kan få oppnevnt sin representant ved prøven. Uten denne opplysning kan NKK ikke få oppnevnt sin representant, og prøven vil ikke kunne anerkjennes.Dersom det skal benyttes utenlandske dommere, må oppgave over disse sendes til NKK 4 uker før prøven for klarering.

Dersom det kun benyttes utenlandsk dommere må arrangøren sende inn forslag til NKKs representant.

Senest 4 uker etter prøven sender arrangøren til NKK:  

 1. • Rapport fra prøvens leder.  
 2. • Rapport fra NKKs representant.  
 3. • Oppgjørsskjema  
 4. • Oppgjør for aktivitetsavgift.  
 5. • Resultatliste i 2 eksemplarer.  
 6. • 1 eksemplar av kritikkskjemaene i original.

Et eksemplar av kritikkene og et eksemplar av resultatlistene sendes direkte til de respektive raseklubber.

Arrangøren skal ikke sende påmeldings skjemaer til NKK. Skjemaene skal oppbevares av klubben i minst 1 år etter prøven er avholdt. Dersom skjemaene benyttes som regnskapsbilag, må de oppbevares av klubben slik at kravene i regnskapsloven oppfylles.

Se også "kommentarer" pkt 13.

Ledelse av prøven.

Arrangøren oppnevner prøvens leder som er prøvens høyeste tekniske myndighet. NKK oppnevner sin representant som er prøvens høyeste myndighet hva angår fortolkning av reglene.

Prøvens leder og NKKs representant kan ikke være samme person. NKKs representant skal være tilstede alle prøvedager ved ordinære/samlede prøver. NKKs representants myndighet og plikter fremkommer av egen instruks.

Eventuelle problemer eller tvilsspørsmål, behandles og avgjøres av den myndighet spørsmålet sorteres under. Prøvens leder og NKKs representant kan når som helst gripe inn hvor de måtte anse dette nødvendig innenfor eget myndighetsområde.

På dommerens subjektive skjønn og arbeid kan de imidlertid ikke influere.

Dommer, dommerelev eller dommeraspirant kan ikke bedømme hund i eget eie eller føre hund til bedømmelse den dagen de fungerer.

Prøvens funksjonærer skal motta sine instrukser fra prøvens leder, og utføre oppgaven på en 

forsvarlig måte, slik at prøven kan gå etter det fastsatte program. Hundefører skal under prøven følge prøveleder og dommers anvisninger. Ønsker vedkommende å avbryte prøven skal dette meddeles dommer.

Se også "kommentarer" pkt 13.

 

Overtegning.

Se også "kommentarer" pkt 13.

Avlysning av prøven.

Prøvens leder i samråd med NKKs representant kan avlyse, utsette eller avbryte prøven dersom forholdene er slik at det er uforsvarlig å gjennomføre prøven. Reaksjoner mot arrangør ved avlysning/uregelmessigheter:

 1. • Ved avlysning av terminfestet arrangement gis arrangør en advarsel. Man påpeker det ansvar og de forpliktelser som ligger i å søke om offisielle arrangementer og at det forventes at tilsvarende ikke skjer flere ganger. I så tilfelle må arrangør da regne med å bli fratatt retten til å arrangere offisielle arrangementer for en periode. 
   
 2. • Reaksjonene skjer administrativt dersom ikke saken oppfattes å være av graverende art. I så tilfelle legges den først fram for Hovedstyret til vurdering.  
 3. • Ved annen gangs avlysning av samme arrangør, legges saken fram for Hovedstyret. Normal reaksjon vil være fratakelse av retten til å arrangere samme type arrangement i et år. 
   
 4. • Ved tredje gangs avlysning av samme arrangør, legges saken fram for Hovedstyret. Normal reaksjon vil være fratakelse av rett til å arrangere terminfestede arrangementer i minst 2 år.

Avlysning av stevner pga. ingen eller så få påmeldte at fellesøvelser ikke kan gjennomføres i henhold til reglene, tas til etterretning, men arrangør må i slike tilfelle uoppfordret sende Norsk Kennel Klub en detaljert redegjørelse om forholdet og vedlegge tilstrekkelig dokumentasjon på de faktiske forhold.

Inviterte dommere og evt. påmeldte deltakere må varsles om det inntrufne og arrangør må sørge for at alle formelle forhold ordnes opp på forsvarlig måte. Arrangøren må nøye vurdere om det er grunnlag for å søke om tilsvarende arrangement neste år, for å unngå en ny avlysning da.

Godkjenning av prøveresultatene.

NKK avgjør om prøven kan anerkjennes. Resultatene er registreringsberettiget når prøven er anerkjent.

1.2. DELTAKELSE.

Hunder.

Rett til å delta har hunder som er registrert i NKK eller register anerkjent av NKK. For alle norskeide og utenlandsk registrerte hunder som etter 1. september 1998 har en første "kontakt" med Norsk Kennel Klub (dvs. deltar på offisielt arrangement – uansett arrangør osv.) skal omregistrering til NKKs register foretas.

Hunder fra Nordiske land som før 1. september 1998 har vært i "kontakt" med Norsk Kennel Klub (dvs. deltatt på offisielt arrangement – uansett arrangør, HD/AD fotografert eller benyttet i avl osv.) må ikke omregistreres, men kan det dersom eier ønsker.

Ved all omregistrering beholdes og benyttes det opprinnelige reg.nr., men det utstedes ett NKK registreringsbevis som også dokumenterer og bekrefter at omregistrering er foretatt.

Ovennevnte må være utført før hunden kan delta på terminfestet arrangement.

Alle hunder født etter 1. januar 1998 må være ID-merket for å delta på terminfestede arrangementer (utstillinger, prøver, mentaltester osv) i Norge. ID-merkingen må være utført før fremmøte på arrangementet.

Hunden må være vaksinert etter de til enhver tid gjeldende regler for vaksinering. Hunden må være vaksinert mot valpesyke. Vaksinasjonen må ha blitt foretatt ikke tidligere enn 2 år før prøven.

Ved førstegangs vaksinasjon må det ha gått minimum 2 uker fra vaksinasjonsdato til prøvedato. Ved revaksinering gjelder ingen slik karenstid. Vaksinasjonsattest utstedt av veterinær må medbringes til prøven og fremvises uoppfordret til arrangør.

Iflg. Landbruksdepartementets forskrift for "Øre-og/eller halekupert hund - §4.- Forbud mot å stille ut kupert hund". "Det er forbudt å stille ut hund som har fått øre og /eller hale kupert. Forbudet gjelder alle arrangementer som er en del av avlsarbeid, og alle arrangementer hvor hunder konkurrerer og/eller rangeres for eksteriør og/eller prestasjon".

Førere.

Rett til å delta har enhver som av NKK eller samarbeidende klubb ikke er fratatt denne rett.

Se "kommentarer" pkt 13.

Påmelding.

All påmelding er bindende, og skal skje på eget skjema innen påmeldingsfristens utløp. Skjemaet må være undertegnet av hundens registrerte eier(e), eller den som overfor arrangør kan sannsynliggjøre sin rett eller tillatelse til å starte med hunden.

Påmelding som ikke er skrevet på korrekt skjema, mangler opplysninger eller kommer for sent, aksepteres ikke. Dersom en deltaker uteblir fra prøven, skal avgiften uoppfordret sendes arrangørklubben.

Se også "kommentarer" pkt 13.

Påmeldingsavgift.

Prøvedeltaker som ikke er medlem av NKK, samarbeidende klubb eller utenlandsk kennelklubb samarbeidende med NKK, skal betale dobbel påmeldingsavgift.

Tilbakebetaling av påmeldingsavgift.

Påmeldingsavgiften betales bare tilbake hvis:  

 1. • Påmeldingen ikke godtas
 2. • Ved forfall legitimert ved veterinærattest 

Utover tilbakebetaling av påmeldingsavgiften har arrangør ikke ansvar for tap eller skade.

Se også "kommentarer" pkt 13.

Avvisning.

Påviselig syke hunder, aggressive hunder eller hunder det er gitt feilaktige opplysninger om i påmeldingen skal avvises. Påmeldingsavgiften refunderes ikke for hunder som avvises under prøven. Arrangøren kan bestemme at løpske tisper får delta på prøven. Den løpske tispen får da ikke adgang til prøveplassen før prøvens leder har gitt sin tillatelse til dette.

Se også "kommentarer" pkt 13.

Utestengelse av hund.

Hund som i noe tilfelle under prøven opptrer ulempelig, f. eks. jager uønsket vilt eller bufe, biter funksjonærer eller uprovosert angriper annen hund, utestenges fra prøven.

Ved slik utestengelse skal NKKs representant konsekvent omtale episoden i sin rapport til NKK. NKK kan etter vurdering av det inntrufne forhold nekte hund/fører deltakelse på prøver for kortere eller lengre tid.

Se også "kommentarer" pkt 13.

Doping - Kunstig stimulering.

Med doping forstås her medisin eller annet middel brukt i den hensikt å påvirke hundens temperament, natur og atferd. Det er forbudt å gi hunden midler som gjennom sin virkning stimulerer, beroliger, stiller smerte, påvirker atferd, temperament eller på annen måte kan antas å virke inn på hundens prestasjon eller kvalitet.

Ansvar.

Eieren og den som disponerer hunden, er ansvarlig for enhver skade hunden forvolder. Alle hunder skal føres i bånd på prøveområdet når de ikke er under bedømmelse.

Deltakerbegrensning.

Se også "kommentarer" pkt 13.

1.3. DOMMERE.

Oppnevnelse av dommere.

Arrangøren forespør og oppnevner dommere så snart prøven er terminfestet. Det skal kun benyttes autoriserte dommere.

Se også "kommentarer" pkt 13.

Dommerplikter.

Dommeren skal:

   

 1. • Påse at førers navn og hundens ID-merking er angitt på kritikken og kontrollere dokumentasjon på ID-merking. 
   
 2. • Under prøven bedømme hundens prestasjoner.

Dersom hunden utfører et utilfredsstillende arbeide, kan dommer avbryte prøven.

Opprettholdelse av dommerautorisasjon.

Dommer som ikke har dømt i løpet av de siste 3 år vil bli avautorisert. Dommer som flytter fra Norge skal være autorisert i det land vedkommende er bosatt. Dommer må selv ta initiativet til å overføre sin autorisasjon.

Regodkjenning.

Se også "kommentarer" pkt 13.

1.4. DISIPLINÆRFORHOLD OG KLAGER.

Disiplinærforhold.

Enhver skal under prøven følge gjeldende regler og bestemmelser og opptre overensstemmende med god skikk og bruk.

Hardhent avstraffelse av hund er forbudt. Bruk av pigghalsbånd og strøm, er forbudt. Deltaker skal rette seg etter anvisning fra dommer. Dommeren må ikke klandres for sine avgjørelser.

Brudd på regler og bestemmelser kan medføre advarsel, eventuelt bortvisning fra prøveområdet.

Disiplinære forhold i prøveområdet påklages til dommer. Forseelser av graverende art skal skriftlig rapporteres til prøveledelsen og NKKs representant innen prøvens utløp. Ved bortvisning refunderes ikke påmeldingsavgiften.

Se også "kommentarer" pkt 13.

Klager.

Vurderinger og avgjørelser som regelverket overlater til dommerens skjønn kan ikke påklages.

Deltaker som mener seg skadelidende som følge av brudd på prøvereglene, kan før prøven avsluttes, innlevere skriftlig klage til NKKs representant som behandler klagen på stedet. Avgjørelsen kan appelleres til NKK innen 1 uke sammen med appellgebyr.

Protestgebyret er til enhver tid lik det  dobbelte av påmeldingsavgiften til Norsk Kennel Klubs utstillinger. Gebyret tilbakebetales hvis klagen godtas.

1.5. DISPENSASJON.

NKKs Hovedstyre kan, når særlige omstendigheter gjør det påkrevet, dispensere fra disse regler.

 

2. INSTRUKS FOR NKKS REPRESENTANT VED FUGLEHUNDPRØVER.

1. NKKs representant og varamann oppnevnes av NKK, evt. etter forslag fra klubb/forbund.

2. Det skal benyttes autoriserte dommere. Representanten er prøvens høyeste myndighet hva angår

fortolkning av regler.

3. Representanten må være tilstede alle prøvedager. NKKs representant kan etter egen vurdering

delta på prøven, og dømme hvis det er behov for dette.

4. Om disiplinære forhold oppstår, tar prøvens leder dette opp med NKKs representant og saken

forsøkes løst på stedet. Hvis dette ikke lykkes, skal man innrapportere saken til NKK.

5. NKKs representant skal fortløpende gjennomgå dommerkritikkene fra dagens prøve, og spesielt

kontrollere at det er overensstemmelse mellom beskrivelse og premiegrad. Hvis dette ikke er

tilfelle, tar NKKs representant dette opp på stedet med vedkommende dommer. Premiegrad kan

eventuelt endres på stedet forutsatt at feil bruk og/eller fortolkning av prøvereglene kan påpekes.

Den fastsatte premiegrad kan etter dette ikke endres dersom det ikke påpekes formelle feil ved

arrangementet.

6. For å unngå problemer etter at prøven er avholdt, skal NKKs representant så langt som mulig

benytte tiden under prøven til å avdekke eventuelle uoverensstemmelser, og om mulig avklare

disse på stedet i samråd med prøvens leder.

7. NKKs representant påser at praktiseringsreglene for dommerfunksjoner og uttak av dommere

etterfølges.

8. Når prøven er avsluttet skal NKKs representant sammen med prøvens leder gå gjennom prøvens

dokumenter. Hvis prøven er så stor at dette ikke er mulig, sender prøveleder dokumentene til

NKKs representant så snart som mulig etter avholdelsen. NKKs representanten sender sluttelig

prøven til NKK med sin innstilling.

9. Hvis det fungerer elever ved prøven, skal NKKs representant overvære og delta i behandlingen av

disse arbeider sammen med de aktuelle dommere.

10. NKKs representant og prøvens leder kan gå med elev.

Regler for høyfjell-og lavlandsprøver

KLASSER.

Unghundklasse (UK): Klassen omfatter hunder yngre enn 24 måneder på prøvens første dag. Det er ingen aldersgrense nedad.  

Åpen klasse (AK): Klassen omfatter hunder som har fylt 24 måneder på prøvens første dag.  

UK og AK: Antall hunder på hvert prøveparti skal ikke overstige 14 hunder. Under ekstremt 
vanskelige værforhold bør partienes størrelse vurderes og eventuelt begrenses.

Om særbestemmelser for skogsfuglprøver, se pkt 4. Om maksimalt antall hunder pr. deltaker, se kommentarer pkt. 13. 

 

Vinnerklasse (VK): Klassen omfatter hunder som i prøveåret eller de to foregående år har fått 1. premie AK eller er premiert i VK. Hunden må være over 24 måneder på prøvens første dag. FKF kan fastsette ytterligere kvalifiseringskrav til spesielle VK - arrangement. Se pkt. 13.

VK: Betingelsen for å arrangere VK-konkurranser er at det deltar minst 10 hunder. Når antallet startende hunder er 20 eller færre, skal konkurransen avvikles som en-dags konkurranse. Ved flere enn 20 startende hunder skal konkurransen gå over flere dager. Dersom VK avvikles over flere dager, er det ikke krav til at det skal være minimum 10 hunder som deltar i finale / semifinale. Her anses minimumskriteriene til antall hunder å være oppfylt og det er da kun de hunder som holder nødvendig klassenivå som deltar i finale / semifinale.  

En-dags konkurranser samt første dags konkurranser ved flerdagsprøver benevnes VK. Andre dags konkurranse benevnes VK-finale. NM og andre store VK-konkurranser kan etter vedtak i FKF arrangeres over tre dager.

Vinnerklassens forskjellige prøvedager benevnes ved 3-dagers prøver:

• 1. dag: VK • 2. dag: VK-semifinale • 3. dag: VK-finale

 

3.2. PRØVEMÅTE OG BEDØMMELSE.

Det dømmes etter kvalitetsprinsippet i unghundklasse og åpen klasse, og etter konkurranseprinsippet i vinnerklasse. Ved kvalitetsbedømmelse vurderes hundens prestasjoner i forhold til en tenkt idealprestasjon. Ved konkurransebedømmelse vurderes hundenes prestasjoner i forhold til hverandre. Bedømmelsen skjer etter dommerens frie, subjektive skjønn basert på prøvereglene. Det skal først og fremst legges vekt på hundens evne til raskt og sikkert å finne fugl og bringe den for skudd, dernest at hunden hurtig og korrekt apporterer, utlagt, felt eller skadeskutt vilt i de klasser der dette er et krav. Hund som halser vedvarende, skal ikke premieres. Hund må ikke sjenere makker ved å henge på. Dommernes vurderinger og avgjørelser er endelige, forutsatt at prøvereglene er fulgt. Vedrørende klager se pkt.1 og/eller pkt. 13.

FORDRINGER.

UK: Dommerne skal overveiende ta hensyn til hva hunden viser av naturlige, jaktlig anlegg som; jaktlyst, viltfinnerevne - lokaliseringsevne, søk, aksjon - fart, intensitet - stil, utnyttelse av vind og terreng, standinstinkt, vilje til å reise fugl og samarbeidsvilje. Hunden skal kunne vise beherskelse i oppflukt og skudd. Tildeling av 1.UK krever at hunden reiser fugl i en jaktbar situasjon. 

AK: I AK fordres i tillegg et mer skolert, utholdende og erfarent søk enn i UK. Hunden skal 
respektere makkers stand, fortrinnsvis ved sekundering. Den skal på kommando kunne reise fugl, vise ro i oppflukt og skudd, samt utrede raskt og effektivt. Rapport er et pluss.

 VK: Ved rangering i VK legges vekt på viltfinnerevne, planmessig, stilfullt og effektivt søk, presis lokalisering, effektiv reising, ro i oppflukt og skudd samt ved felling. For å oppnå premiering i VK, forlanges det at hunden har vist apport. Ved utlegging av fugl for apportering skal den utlagte fuglen være av en jaktbar art. hel, frisk, tinet eller tørket. Arrangøren er ansvarlig for å holde et tilstrekkelig antall fugl, minimum to pr. parti pr. dag. Deltaker kan også medbringe egen fugl for apport. Denne må godkjennes av dommeren. Utlegging av fugl skjer av dommer eller av en person denne oppnevner, fortrinnsvis i tilknytning til en jaktbar situasjon (Se forøvrig nærmere retningslinjer).

 3.3. PREMIERING.

Enhver premiering er betinget av at hunden selvstendig har funnet fugl, tatt stand, brakt fugl for skudd og at det i denne situasjonen er skutt over den etter at fugl har tatt til vingene. Bekkasin ansees ikke som jaktbart vilt.

UK og AK: Ordinære premiegrader er 1., 2. og 3. premie, samt 0 premie. For å kunne tildele 1. premie i kvalitetsklasse, skal hunden ha vært grundig avprøvd, minst i 60 minutter. 1. premie. tildeles bare hund som viser fremragende prestasjoner. Tildeling av 1.premie AK krever at hunden kan apportere. Dette skal dokumenteres ved gyldig apportbevis eller ved at apport på utlagt fugl utføres under prøven. 2. premie tildeles hund som dommerne anser som en meget god jakthund, men hvor mindre feil eller mangler gjør at den ikke kan få 1. premie. 3. premie tildeles hund som anses som en god jakthund.

 

VK: Premiering i vinnerklasse forutsetter høyt klassenivå. Dommerne kan, basert på hundens prestasjoner dele ut fra 0 til 6 premier (1. til 6. premie) på hvert konkurranseparti ved 1, 2 og 3-dagers prøver. Hunder som får 1. og 2. premie i VK, VK-semifinale og VK-finale skal være prøvet mot hverandre. Den øvrige premierekkefølge fastsettes ved dommernes subjektive skjønn.

CACIT/CK: CACIT, som bare kan tildeles ved de prøver som FKF på forhånd har innstilt til slik status, kan tildele hund som vinner VK-finale og Reserve-CACIT gis til hund som blir nr. 2 i VK-finale. For å kunne tildeles disse utmerkelser, må hunden ha vist særdeles fremragende prestasjoner. Samtlige funksjonskrav, bortsett fra sekundering og rapport, må være vist. CK (Certifikatkvalitet) kan tildeles hund som får 1.VK eller 2.VK, respektive samme plasseringer i VK-finale og semifinale. Tittelen Norgesmester tilfaller vinneren av VK-finale på FKFs hovedprøve og NM-vinter

Regler for skogsfuglprøver.

Se i tillegg NKKs fellesbestemmelser pkt.1. og kommentarer til fellesbestemmelsene pkt.13.

4.1. ARRANGEMENT.

Prøven kan arrangeres som 1-dags prøve eller flere dagers prøve med egen prøvestatus for hver dag. Samme hund kan kun starte en gang pr. prøvedag. Kjentmann og kart stilles til disposisjon for dommer såfremt han ikke har gitt beskjed om at dette er unødvendig. Spørsmål om å ta med dommeraspirant/elev forelegges dommer i rimelig tid før prøven.

4.2. KLASSE.

Åpen klasse (AK) for hunder som har fylt to år prøvedagen.


4.3. PRØVEMÅTE OG BEDØMMELSE.

 Det benyttes en-dommer system. Hundene prøves enkeltvis. Hver dommer kan bedømme inntil 6 hunder i løpet av prøvedagen. Ved alle skogsfuglprøver bør en ha anledning til å felle fugl. På prøver med felling er det tillatt med bare 1 gevær pr. parti. Dommer avgjør om fører eller dommer skal skyte over hunden. Ingen kan følge med som tilskuer uten fører og dommerens samtykke. Like prøvebetingelser for hundene bør tilstrebes.

Fordringer: Dommerne skal særlig være oppmerksom på og vurdere; stillferdig og forstandig søk i godt samarbeide med fører, viltfinnerevne, presis stand, hurtig og sikker avanse med rask reising av fugl. Hunden skal være under jaktmessig kontroll i hele prøvetiden og vise ro i oppflukt og skudd og ved felling. Rapport er et stort pluss. For at rapport skal godkjennes må fugl sees eller høres. Innkalt rapport godkjennes. For enhver premiering er det en forutsetning at hunden minst en gang i løpet av prøven selvstendig har funnet fugl, tatt stand, brakt fugl for skudd og at det i denne situasjonen er skutt over den etter at fugl har tatt til vingene. For å bli tildelt premie kreves at hunden minst en gang under prøven viser apport i forbindelse med en jaktbar situasjon. Felt fugl skal alltid apporteres

 Bruk av bjelle eller andre tekniske hjelpemidler til å lokalisere hunden, tillates ikke. Bruk av farget markeringsbånd / dekken anses ikke som et slikt hjelpemiddel og er følgelig tillatt.

 4.4. PREMIERING.

Det anvendes kvalitetsbedømmelse med premiegradene; 1. premie, 2. premie, 3. premie, samt 0 premie. For tildeling av 1. AK skal prøvetiden være minst 60 minutter. For særdeles fremragende arbeid kan ÆP (ærespremie) gis som et kvalitetstillegg til 1. AK. ÆP på skogsfuglprøve kan bare tildeles hvis hunden under prøven har vist både rapport og korrekt apport.

4.5. GJENNOMFØRING AV NORGESMESTERSKAP - NM-SKOG.

Arrangement: NM-skog kan arrangeres med minimum 16 påmeldte hunder og maksimum 48 startende hunder. Er deltakerantallet høyere enn 24 hunder, arrangeres prøven over 3 dager. Ved overtegning, går hunder med ÆP oppnådd på skogsfuglprøve foran. Deretter foretas loddtrekning. . Se også "kommentarer" pkt. 13

 

Deltakelse: NM-skog er åpent for hunder som har oppnådd 1 premie AK eller VK-premiering i inneværende eller i et av de to foregående år. Se også "kommentarer" pkt.13

 Prøvemåte og bedømmelse: Ved NM- finaler skal det være felling med den samme apportpraktisering som for høyfjell og lavland. Alle partier dømmes etter NKKs regler for skogsfuglprøver.

 Spesielt for kvalifiseringspartiene: Det premieres på samme måte som ved vanlig skogsfuglprøve. Fra hvert av partiene sender dommer inntil 2 hunder videre til neste dags prøving. Hund som sendes videre behøver ikke å være premiert, men hund med premie går foran upremiert. Det er en betingelse for alle hunder som går videre at de har vist høyt klassenivå, bestått apportprøve og har minst 60 minutters slipptid, fordelt på to omganger.

Spesielt for finalepartiene: Finaleomgangene er begrenset til inntil tre partier á fire hunder. Det dømmes etter de vanlige regler for skogsfuglprøve, men uten AK premiering. Avprøvingen er siktet inn på å bestemme rangeringen, men både søk, fuglebehandling og apport må være premieringsverdi av høy klasse.

For premiering må hund minst være prøvet 60 minutter fordelt på 2 omganger. Finalepartiene samles på avtalt sted, 6 timer etter opprop. Dommerne sammenligner kritikkene og setter opp rangeringen. Dommerne har anledning til fortsatt prøving av en eller flere hunder, hvis de finner dette nødvendig for rangeringen. Disse slipp dømmes av to dommere.

Slipprekkefølgen avgjøres ved loddtrening.

 Premiering: Inntil 6 hunder kan premieres, fra 1. til 6. premie NM-skog. Premiering i finalen i NM-skog godskrives poeng etter samme skala som i VK. Tittelen Norgesmester-skog og eventuell.

Regler for Norsk Derby

Se i tillegg NKKs fellesbestemmelser pkt.1. og kommentarer til fellesbestemmelsene pkt.13.

5.1. GENERELT.

Vedtatt av NKKs Hovedstyre 25.10.72. Revidert siste gang 2003.

5.2. ARRANGEMENT.

Norsk Derby er et konkurranseløp for stående fuglehunder registrert i NKK eller register anerkjent av NKK. FKF og Derbykomitèen er overlatt den praktiske gjennomføringen av Norsk Derby. Derbykomitèen kunngjør når og hvor Norsk Derby avholdes. Konkurransen avvikles over 2 eller 3 dager avhengig av antall deltakende hunder.

• 1. dag – Kvalifisering • 2. dag - Semifinale (evt. finale) • 3. dag – Finale.

5.3. DELTAKELSE.

Konkurrerende hunder skal ikke være 24 måneder på løpets 1. dag. Ingen hund kan konkurrere mer enn en gang i Norsk Derby. Krav til deltakelse er 1. premie UK.

5.4. PÅMELDING.

Påmeldingsfristen til Norsk derby settes til 1. mai samme år som prøven avholdes. Påmeldingsavgiften fastsettes av FKF.

5.5. PRØVEMÅTE OG BEDØMMELSE.

Bedømmelsen skjer etter dommernes frie skjønn. Dommeren skal ta overveiende hensyn til hva hundene viser av naturlige jaktlige anlegg som:

• jaktlyst

• søk (aksjon og fart, intensitet og stil, utnyttelse av vind og terreng)

• viltfinnerevne og lokaliseringsevne

• utviklet standinstinkt

• vilje til å reise vilt

• samarbeidsvilje og jaktbarhet (skal kunne vise beherskelse i oppflukt og skudd)

Først i annen rekke skal dommerne ta hensyn til uttrykk for dressur. Dommerne kan avbryte prøving av hund som ikke viser tilstrekkelig jaktlige anlegg.

5.6. DOMMERKRITIKKER.

I kritikkene for Norsk Derby skal dommerne begrunne sine avgjørelser slik at kritikkene kan tjene som rettledning for oppdretterne. Det skrives dommerkritikk for hver prøvedag med innstilling til hvilke hunder som går videre til neste dags konkurranse. Finalekritikkene formes som konkurransekritikker heat for heat.

5.7. PREMIERING.

Første dag (Kvalifisering) : Inntil 6 premieringer på hvert parti, for hunder med godkjent fuglearbeid. Premieringen benevnes 1.pr ND kval. Osv.

Annen dag (Semifinale) : Inntil 6 premieringer på hvert parti, for hunder med godkjent fuglearbeid. Premieringen benevnes 1.pr ND Semifinale osv.

Finale: Det kan utdeles inntil seks premier Betingelse for premiering er at hunden under finaleomgangen har brakt fugl for skudd, og at det er skutt over den. Det er ikke en betingelse for deltakelse i finaleomgangen at hunden har brakt fugl for skudd under kvalifiseringsprøven eller evt. semifinale.

 

De to hunder som tildeles 1. og 2. premie skal ha vært prøvet direkte mot hverandre i finaleomgangen innen endelige premiegrader fastsettes. Den øvrige premierekkefølge kan fastsettes ved skjønn. Dommerne kan holde tilbake inntil samtlige premier, i fall ingen hund finnes verdig til premiering i Norsk Derby. De premierte hunder får pengepremier. Dessuten premieres på følgende måte: Den seirende hund tildeles tittelen NORSK DERBYVINNER (årstall) og hundens og eierens navn innføres i Derbyprotokollen. Hundens eier får rett til å oppbevare Derbypokalen og Derbyprotokollen inntil 1. august neste år, da den uoppfordret skal leveres tilbake til NKK. Derbypokalen kan aldri vinnes til eie. Den holdes assurert av NKK. Vinneren får en miniatyr av Derbypokalen til eie. Oppdretteren av Derbyvinneren får minnepremie. De øvrige premierte hunder får spesialpremier.

5.8. DERBYKOMITÈEN.

NKKs Hovedstyre oppnevner etter innstilling fra FKF hvert år en Derbykomitè på tre medlemmer. Komiteen velger selv sin formann. Komitèen trekker opp retningslinjene for Norsk Derby, og kan innstille til forandringer i Derbyreglene. Derbykomitèen fastsetter pengepremienes størrelse. Komitèen fastsetter neste års startkontingent i ulike terminer, og underretter arrangøren om dette i god tid innen påmeldingen skal skje.

5.9. REGLER, FORANDRINGER, DISPENSASJONER.

I den utstrekning intet annet fremgår av ovennevnte Derbyregler skal NKKs vanlig jaktprøveregler for stående fuglehunder gjeldende på det tidspunkt Derbyløpet avvikles, legges til grunn.

Regler for Unghund Arctic Cup

Se i tillegg NKKs fellesbestemmelser pkt.1. og kommentarer til fellesbestemmelsene pkt.13.

7.1. GENERELT.

Unghund Arctic Cup er et utholdenhets- og konkurranseløp for unghunder. Vedtatt av FKFs representantskap 1989.

7.2. ARRANGEMENT.

Løpet er innstiftet av Vest-Finnmark Fuglehundklubb og arrangeres på Finnmarksvidda senvinter. Prøven avvikles etter NKKs prøveregler, og går over to dager, hvor alt teller fra først til sist.

7.3. DELTAKELSE.

Løpet er åpent for unghunder som har oppnådd 1. premie UK på jaktprøve for stående fuglehunder.

7.4. PÅMELDING.

Påmelding skjer vanligvis 5 dager før første prøvedag.

7.5. PRØVEMÅTE OG BEDØMMELSE.

Bedømmelsen starter første dag med lik prøvetid for alle hunder etter loddtrekningsrekkefølge, med slipptid på minimum 30 minutter etter føreforhold, og de som har mulighet til å gå videre til andre dag skal deretter ha slipp på 15 minutter. Bedømmelsen skjer begge dager etter dommernes frie

subjektive skjønn. Dommerne skal overveiende ta hensyn til hva hunden viser av naturlige jaktlige anlegg som; jaktlyst, søk, aksjon, fart, intensitet, stil, utnyttelse av vind og terreng, viltfinnerevne,

lokaliseringsevne, standinstinkt, vilje til å reise fugl og samarbeidsvilje. Hunden skal vise beherskelse i oppflukt og skudd. Det er ingen betingelse for videre deltakelse at hunden har brakt fugl for skudd første dag. Fra første dags avprøving skal det tas ut inntil 40% av startende hunder som går videre til andre dags prøve. Andre dag starter hundene etter ny loddtrening med slipptid på 30 min. Dommer fastsetter den videre slipprekkefølge og slipptid, slik at det kan rangeres inntil 6 hunder til premier. Det er en betingelse at hunden i løpet av de to prøvedagene selvstendig har funnet fugl, tatt stand, brakt fugl for skudd, og at det i denne situasjonen er skutt over den.

Under rangeringen skal det legges vesentlig vekt på hundens format og utholdenhet. Rangeringen gjennomføres som matching ved å begynne med lavest rangerte hund, som på den måte skal ha mulighet til å arbeide seg oppover i rangeringen til den eventuelt blir slått av makker.

7.6. DOMMERE.

To dommere fra første dags avprøving skal dømme finalen. Med flere partier første dag, må

dommerne være særdeles nøye med å beskrive hver hunds prestasjoner i dommerkritikkene, og begrunne sine avgjørelser. Dette er selvsagt viktig for begge dagers bedømmelse slik at kritikkene kan tjene som rettledning for oppdretterne. Det skrives dommerkritikk for såvel kvalifiseringsprøve som for finaleomgang. Finalekritikkene formes som konkurransekritikker heat for heat.

7.7. PREMIERING.

Det premieres inntil 6 hunder. Vinneren gis tittelen: UNGHUND ARCTIC CUP - VINNER  (årstall).

Regler for Forus Open

Se i tillegg NKKs fellesbestemmelser pkt.1. og kommentarer til fellesbestemmelsene pkt.13.

8.1. GENERELT.

Høystatusløpet har betegnelsen Forus Open for unghunder og er godkjent av FKFs representantskap i 1989.

8.2. ARRANGEMENT.

Høystatusløpet arrangeres i første halvdel av november i tilknytning til Lavlandsprøven på Forus.

8.3. DELTAKELSE.

Løpet er åpent for unghunder som har oppnådd 1. premie UK på jaktprøve for stående fuglehunder. Hundene må ikke ha fylt 2 år på prøvens første dag.

8.4. PRØVEMÅTE OG BEDØMMELSE.

Forus Open arrangeres over 2 dager. Vanlig unghundbedømmelse første dag, men med rangering for å få de beste hundene til finalen. Ingen av de hunder som går videre, må ha vist prestasjoner som diskvalifiserer for 1.UK.

8.5 PREMIERING.

Poenggivning i finalen som i Unghund Grand Prix.

Regler for kombinert jaktprøve

Se i tillegg NKKs fellesbestemmelser pkt.1. og kommentarer til fellesbestemmelsene pkt.13.

11.1. ARRANGEMENT.

Den kombinerte jaktprøve omfatter prøvegrenene feltarbeid, vannarbeid, sporarbeid og søksapport. Prøven kan avvikles som full kombinert prøve med gjennomføring av alle disipliner ved samme arrangement, eller som delt prøve med vannarbeid, sporarbeid og søkapport - apportgrenene – ved ett arrangement og feltarbeid for seg ved et annet arrangement.

Feltarbeidet arrangeres som høyfjellsprøve, lavlandsprøve eller skogsfuglprøve. Det kan avvikles som eget arrangement, eller resultat oppnådd ved vanlig åpen jaktprøve kan benyttes.

Resultatet i apportgrenene ved en og samme prøve kan brukes i kombinasjon med ett, og bare ett, prøveresultat i feltarbeid oppnådd i samme kalenderår. Unntak fra dette er arrangement hvor det på stedet utdeles premie i full kombinert prøve. Her må alle resultat i såvel apportgrenene som i feltarbeid være oppnådd under prøven.

Resultat oppnådd ved full kombinert prøve kan ikke brukes videre. Resultat i apport -grenene og/eller i feltarbeid oppnådd i UK/AK etter Svenska Kennelklubbens "Regler for jaktprov med vorsth" gyldig fra 01.07.82 kan benyttes ved delt prøvearrangement samme kalenderår. Avprøving i søksapport skal i slike tilfeller finne sted ved vann- og sporprøver i Sverige.

11.2. PREMIERING.

Ved prøve i apportgrenene utdeles 1., 2. eller 3. premie apport. For hver disiplin gis skriftlig kritikk og karakter etter skala fra 0-10 med 10 som beste resultat. Hund som ikke har oppnådd minst 4 i hver øvelse, kan ikke premieres.

For å få 1. pr. apport kreves minst 8 poeng i hver disiplin.

For å få 2. pr. apport kreves minst 6 poeng i hver disiplin.

For å få 3. pr. apport kreves minst 4 poeng i hver disiplin.

Premie kun fra apportprøve meritterer ikke til start i VK på utstilling eller jaktprøve.

Premiegradene i kombinert er 1, 2. eller 3. premie UK/AK – kombinert. Alternativt 1, 2. eller 3. premie VK - kombinert.

Premieringer fra vanlig høyfjells-, lavlands - eller skogsfuglprøver kan kombineres med en apportpremie til en kombinert-premie. Premiering fra VK kan kombineres med en apportpremie til en kombinertpremie ut fra sammenlignbare poengsummer i AK fra tabellen nedenfor.

Eksempler:

Hund som har oppnådd 1.premie UK apport samme kalenderår som hunden har oppnådd 3. UK på lavland, får en 3.premie UK kombinert.

Hund som har oppnådd 1.AK høyfjell samme kalenderår som hunden har oppnådd 2.premie AK apport, får en 2. premie AK kombinert.

Hund som har oppnådd 1. premie AK apport samme år som hunden har oppnådd 3.VK semifinale, får en 1.VK kombinert.

 

UK/AK
Premiegrad Karakterer Koeffisient Poeng
----------------------------------------

1. pr. AK med ÆP skogsfuglprøve 10 9 90
1. pr. AK eller UK 8 9 72
2. pr. AK eller UK 6 9 54
3. pr. AK eller UK 4 9 36
---------------------------------------

VK
Premiegrad Karakterer Koeffisient Poeng
----------------------------------------

1. VK M/Cacit 10 9 90
1. VK M/CK
2. VK M/Res. Cacit
2. VK M/CK
-----------------------

1. VK Finale/Semifinale 9 9 81
2. VK Finale/Semifinale
3. VK Finale ( 3. dag )
1. VK
-----------------------

3. VK Semifinale 8 9 72
4. VK Finale/semifinale
5. VK Finale ( 3. dag )
6. VK Finale ( 3. dag )
2. VK
-----------------------

5. VK semifinale/finale ( 2. dag ) 7 9 63
6. VK semifinale/finale ( 2. dag )
3. VK
-----------------------------------------

4. VK 6 9 54
5. VK
6. VK
-----------------------

11.3. REGISTRERING AV RESULTATER.

NKKs registrering av premieringer i kombinertjaktprøve der felt-arbeid er avlagt ved vanlig høyfjell-, skogsfugl- eller lavlandsprøve skjer således: - Innen 1. desember i det kalenderåret prøven er holdt sender hundens eier sin raseklubb en oppstilling over de resultater som ønskes registrert, både i feltarbeid og apportgrenene. Resultatet dokumenteres med kopi av prøvekritikken. Av hver kritikk må fremgå hundens navn, registrerings nr., arrangør, prøvested, dato og prøvens ref. nr. (fåes hos prøveleder). For sent innsendt resultat vil ikke bli registrert. Raseklubben sender innen 1. februar det følgende år resultatet samlet til NKK for registrering.

11.4. GJENNOMFØRING AV DE ENKELTE PRØVEDISIPLINER.

Feltarbeid: Feltarbeidet ved separat arrangert prøve avlegges, vurderes og premieres etter samme retningslinjer som de øvrige jaktprøver for stående fuglehunder.

 

Vannarbeid, sporarbeid og søksapport: I disse disipliner prøves hundene enkeltvis. Ved

 innbydelsen til prøven må det fremgå hvilken viltart som benyttes som apportobjekt.

 Vannarbeid: Hundens vannpasjon og dens evne til samarbeid med fører for å lokalisere viltet og apportere det fra vannet skal prøves. Til vannarbeidet benyttes døde ender eller måker. Ved standplassen skal dommeren meddele føreren hvor han og hunden skal stå når fuglen kastes og hvor avlevering skal finne sted. Dette skal være minst 5 meter fra vannkanten slik at hunden har god anledning til å se fuglen bli kastet.

Her skal fører oppholde seg mens hunden arbeider. Hunden skal kun dirigeres med tegn, tilrop eller fløyte. Hjelpemidler som ekstra skudd, steinkast o.l. er ikke tillatt. Hunden skal sitte fri ved førers fot inntil apportordre gis etter tegn fra dommeren. Dommeren avgjør når prøving av en hund skal avsluttes.

 Særskilt for UK: Vannarbeid i UK utføres ved apport av en fugl som kastes fra stranden ut på dypt vann. Skudd løses ikke.

 Særskilt for AK: Vannarbeid i AK utføres ved apport av en fugl som umiddelbart etter skudd kastes fra båt minst 50 meter fra strandstedet. På vei mot fuglen skal hunden forsere et våtmarksområde. Den del av strekningen hunden må svømme over skal stå i forhold til prøveområdets beskaffenhet, slik at den samlede vanskelighetsgrad er mest mulig lik fra prøve til prøve.

 Sporarbeid (gjelder kun AK): Hundens evne til å spore opp og apportere såret småvilt skal prøves. Sporobjektet skal være rype, fasan eller skogsfugl etter prøveleders valg. Dypfryst, opptint fugl kan benyttes. Sporet legges i bukter med hovedretning mest mulig i medvind.

Det bør gå dels gjennom åpen mark og dels gjennom vegetasjonsrikt terreng, og på betryggende avstand fra tidligere lagte spor. Standplassen og sporets forløp markeres. Ved sporets slutt legges viltet, eventuelt et annet enn det som er slept, men av samme art.

 Føreren får anvist startplass og sporretning ("skuddsted" og "fluktretning ").

Finner ikke hunden viltet, har fører rett til å kalle den inn til startstedet og starte på nytt inntil to ganger. Sporet i AK skal være minst 200 meter langt og ha minst 3 stk. retningsforandringer. Hunden

kan føres frem til startpunktet i line. Der må hunden løses fra linen. På kommando skal hunden selvstendig finne sporet som begynner i en firkant på 10 x 10 meter minst 20 meter fra startstedet.

Første spormarkering skal stå ca. 50 meter fra sporets begynnelse. Føreren skal oppholde seg på startstedet så lenge hunden er under prøving. Fremme ved viltet skal hunden uten spesiell kommando gripe det og raskt vende tilbake til standplass hvor det avleveres til føreren.

 Søkapport: Hundens evne til å lokalisere og apportere skadet småvilt som ikke har etterlatt seg spor skal prøves. Det benyttes samme apportobjekt som ved sporarbeidet.

 Apportobjektet legges ut i terrenget slik at det ikke er synlig fra standplassen, og uten at fører eller hund har kunnet observere utleggingen. Videre må utleggingen skje på en slik måte at hunden ikke bruker utleggerens spor til hjelp ved lokalisering av viltet.  

Dommeren anviser "fluktretningen" og standplassen hvor start og avlevering skal finne sted, og hvor fører skal oppholde seg så lenge hunden er under prøving. På kommando skal hunden ved utnyttelse av vinden avsøke det anviste terreng, lokalisere viltet som gripes og straks bringes tilbake til startstedet hvor det avleveres til føreren.

Fører kan dirigere hunden ved tegn, tilrop eller fløyte. Dommeren avgjør når prøving av hunden skal avsluttes.

 Særskilt for UK: Avstanden fra standplass til apportobjektet skal være minst 20 meter.

 Prøveområdet skal være oversiktlig, åpen mark, og apportobjektet plasseres slik at vinden blir best mulig for hunden, forholdene tatt i betraktning.

 Særskilt for AK: Det benyttes her 2 stk. apportobjekter. Avstanden fra standplassen til apportobjektet skal være minst 50 meter og avstanden mellom dem minst 10 meter.

Prøveområdet skal dels være åpen mark, dels tettere vegitasjon. Det skal ikke blåse medvind fra standplassen til apportobjektene. For å kunne godkjennes må hunden bringe begge apportobjektene til startstedet hvor de avleveres til føreren.

Championatregler

12.1. NORSK JAKTCHAMPIONAT (NJCH).

(Teksten er hentet fra NKKs "Championatregler")

Foruten å ha oppnådd 25 poeng på jaktprøve for stående fuglehunder i Norge etter NKKs spesifiserte regler, samt oppnådd 1. premie på offisiell utstilling etter fylte 24 mnd, må hunden i tillegg ha oppnådd et av følgende kriterier; ÆP på skogsfuglprøve, CACIT, Reserve-CACIT eller 1 AK på fullkombinert jaktprøve for stående fuglehunder.

12.2. POENGBEREGNING.

Det gis poeng etter følgende kriterier:

1. premie UK = 2 poeng

1. premie AK = 3 poeng

1. premie UK/AK kombinert = 1 poeng (maks inntil 5 ganger/poeng totalt).

1. premie AK fullkombinert = 5 poeng.

1. premie Norsk Derby kvalifisering = 2 poeng

2. premie Norsk Derby kvalifisering = 1 poeng

1. premie Norsk Derby semifinale = 3 poeng

2. premie Norsk Derby semifinale = 2 poeng

3. premie Norsk Derby semifinale = 1 poeng

1. premie Norsk Derby finale = 5 poeng

2. premie Norsk Derby finale = 4 poeng

3. premie Norsk Derby finale = 3 poeng

4. premie Norsk Derby finale = 2 poeng

5. premie Norsk Derby finale = 1 poeng

1. premie Unghund Grand Prix = 3 poeng

2. premie Unghund Grand Prix = 2 poeng

3. premie Unghund Grand Prix = 1 poeng

20 Norsk Kennel Klubs regler for fuglehundprøver.

 

1. premie Sør Norsk Mesterskap = 3 poeng

2. premie Sør Norsk Mesterskap = 2 poeng

3. premie Sør Norsk Mesterskap = 1 poeng

1. premie Forus Open = 3 poeng

2. premie Forus Open = 2 poeng

3. premie Forus Open = 1 poeng

1. premie Artic Cup = 3 poeng

2. premie Artic Cup = 2 poeng

3. premie Artic Cup = 1 poeng

Ved NM-lagkonkurranse får de seks beste hundene individuelt fra 6-1 poeng.

Alle hunder som kvalifiserer seg til Norsk Derby finale får 1 poeng.

 

VK: 1. VK = 3 poeng VK Semifinale: 1. VK = 4 poeng

 

2. VK = 2 poeng 2. VK = 3 poeng

3. VK = 1 poeng 3. VK = 2 poeng

4. VK = 1 poeng

Praktisering i VK: Ved innføring av VK-premie fra finalen i registreringsbeviset, må arrangøren i tilknytning til premiegraden notere antall startende hunder totalt i Vinnerklasse.

 

En hund kan, under en og samme prøve, oppnå poeng både fra VK og VK-finale, evt. også fra VK-semifinale. Ved lukket prøve gis det poeng bare i kvalitetsklasse.

Det gis tilleggspoeng etter følgende skala:

CK = 1 poeng

CACIT = 2 poeng

Res.CACIT = 2 poeng

ÆP skogsfuglprøve = 2 poeng

Eksempler:

1. AK og ÆP på skogsfuglprøve gir 5 poeng

1. VK finale med 27 startende hunder gir 3 poeng

1. VK finale med 27 startende hunder samt 1.AK apport gir 4 poeng

2. VK finale m/CK med 72 startende hunder gir 8 poeng

1. VK finale m/CK med 59 startende hunder gir 7 poeng

 2. VK kvalifisering samt 6.VK finale med 38 startende hunder ved samme prøve gir 2 poeng

3. VK kvalifisering samt 2. VK finale med 72 startende hunder ved samme prøve gir 8 poeng

Poengsystemet kan brukes som grunnlag for kåring av ÅRETS HUND eller lignende. Når det gjelder ÅRETS UNGHUND teller kun poeng oppnådd i UK i kåringen.

Regler for Unghund Grand Prix

Se i tillegg NKKs fellesbestemmelser pkt.1. og kommentarer til fellesbestemmelsene pkt.13.

6.1. GENERELT.

Unghund Grand Prix er et utholdenhets- og konkurranseløp for unghunder vedtatt av FKFs
representantskap i 1987.

6.2. ARRANGEMENT.

Løpet er innstiftet av Telemark Fuglehundklubb i 1987, og arrangeres i høyfjellet i Sør-Norge.
Prøven avvikles etter NKKs prøveregler, og går over to dager, hvor alt teller fra først til sist.

6.3. DELTAKELSE.

Løpet er åpent for unghunder som har oppnådd 1. premie UK på jaktprøve for stående fuglehunder.


6.4. PÅMELDING.

Skriftlig påmelding på vanlig skjema undertegnet av eier/fører skal inneholde hundens fulle navn, registrerings nr., fødselsdato, rase, kjønn og farge. Oppdretters og eiers navn og adresse skal fremgå av påmeldingen. Påmelding skjer vanligvis innen 5 dager før første prøvedag.


6.5. PRØVEMÅTE OG BEDØMMELSE.

Bedømmelsen starter første dag med lik prøvetid for alle hunder, etter loddtrekning rekkefølge, med en slipptid på 45 minutter, - og de som har mulighet til å gå videre til andre dag skal deretter ha et slipp på 15 minutter. Bedømmelsen skjer begge dager etter dommerens frie subjektive skjønn. Dommerne skal overveiende ta hensyn til hva hunden viser av naturlige jaktlige anlegg som; jaktlyst, søk, aksjon, fart, intensitet, stil, utnyttelse av vind og terreng, viltfinnerevne, lokaliseringsevne, standinstinkt, vilje til å reise fugl og samarbeidsvilje. Hunden skal vise beherskelse i oppflukt og skudd. Det er ingen betingelse for videre deltakelse at hunden har brakt fugl for skudd første dag.

Fra første dags avprøving skal det tas ut et likt antall fra hvert parti til andre dags prøve.

Andre dag starter hundene etter loddtrekning med en slipptid på 30 minutter. Dommerne fastsetter den videre slipprekkefølge og slipptid, slik at det kan rangeres 6 hunder til premier. Det er en betingelse at hunden i løpet av de to prøvedagene selvstendig har funnet fugl, tatt stand, brakt fugl for skudd, og at det i denne situasjonen er skutt over den. Under rangeringen skal det legges vesentlig vekt på hundens format og utholdenhet. Rangeringen gjennomføres som matching ved å begynne med lavest rangerte hund, som på den måte skal ha mulighet til å arbeide seg oppover i rangeringen til den eventuelt blir slått av makker.

 6.6. DOMMERE. To dommere fra første dags avprøving skal dømme finalen. Med flere partier fra første dag, må dommerne være særdeles nøye med å beskrive hver hunds prestasjoner i dommerkritikkene, og begrunne sine avgjørelser. Dette er selvsagt viktig for begge dagers bedømmelse slik at kritikkene kan tjene som rettledning for oppdretterne.

6.7. PREMIERING.

Det premieres inntil 6 hunder. Vinneren gis tittelen: UNGHUND GRAND PRIX-VINNER (årstall).

Kommentarer til fellesbestemmelsene

Som tillegg til ” pkt.1.Fellesbestemmelser.” gjelder også følgende for fuglehundprøver:

 

 

Generelt

 

Raseklubber kan holde lukket prøve for den rase/de raser som klubben representerer.

For lukkende prøver er kun resultater fra kvalitetsklassene registreringsberettigede i FCI.

Det opprettes lokale samordningsutvalg som utarbeider forslag til terminlister for oversendelse til FKF. Hundene prøves parvis på høyfjells- og lavlandsprøver, samt ved feltarbeid på kombinerte prøver. Ved de øvrige disipliner under kombinerte prøver, samt på skogsfuglprøver prøves hundene enkeltvis. Dommerne bestemmer hvor lenge hundene skal prøves av gangen, hvor ofte og, bortsett fra første gang, mot hvilken makker. På blandede partier skal AK og UK-hunder ikke gå i samme slipp. Prøvene skal så vidt mulig legges opp som sportslig utøvet, praktisk jakt.

For å stille på høstprøve, kreves at hunden har fått utstedt sauerenhetsbevis. Rett til å utstede sauerenhetsbevis har instruktør godkjent av FKF eller NJFF. Nordiske sauerenhetsbevis godkjennes også. FKF kan dispensere fra kravet om sauerenhetsbevis når arrangør kan dokumentere at prøven går i områder hvor klauvdyr ikke beiter. Papirer på hunden fremvises etter ønske fra arrangøren.

 

Dommerfordeling, terrengfordeling, startrekkefølge

 

Prøveledelsen fordeler dommere og terreng på de forskjellige klasser og partier. Videre avgjør ledelsen i hvilken rekkefølge hundene skal prøves første gang. I konkurranseløp foretas loddtrekning. Fører med flere hunder i samme klasse (jfr. pkt.1.2. fører) får disse plassert på samme parti. Skulle den fastsatte rekkefølgen by på praktiske problemer, kan dommer forandre rekkefølgen. Ved oppslag gis i god tid meddelelse om dommerfordeling, terrengfordeling, startrekkefølge, samt tid og sted for opprop og start.

 

Skyting

 

På prøver uten felling av fugl benyttes 9 mm startrevolver. Arrangør er ansvarlig for å holde et tilstrekkelig antall revolvere og ammunisjon. I vinnerklasser med CACITstatus på høyfjell-høst og på skogsfuglprøver hvor felling er tillatt, nyttes normalt jaktvåpen hagle, og det skytes med skarp ammunisjon. For øvrig skal det bare nyttes løsammunisjon. Ved bruk av løsammunisjon skyter vanligvis fører over sin hund. Ved bruk av skarp ammunisjon skal en spesielt oppnevnt skytter forestå skytingen (unntak for skogsfuglprøve, jfr. pkt. 4.3.). Skytevåpen skal bare lades etter beskjed fra dommer. Skyteulykker må for enhver pris unngås.

 

Søknader

 

Søknaden skal inneholde skriftlig tillatelse til felling av fugl fra grunneier/-e der dette er relevant. Søknad om CACIT sendes sammen med søknad om avholdelse av prøve. FKF koordinerer søknadene. Ut fra FKFs koordinerte liste, sender hver enkelt søker sin søknad elektronisk til NKK innen 31.oktober for vinterprøver og 31.januar for høstprøver, for godkjennelse av NKKs Hovedstyret. Terminlisten offentliggjøres på NKKs nettside www.nkk.no og i Fuglehunden.


 

Prøvedokumenter

Resultatlister og kritikkskjemaer ordnes partivis. Ved CACIT- prøver skal eget skjema fylles ut. Det er ikke behov for at arrangøren oppbevarer kritikkskjemaene.

På grunn av dataregistrering av resultatene vil prøvemappen bli returnert hvis:

• Dommernummer og-/eller dommernes underskrift mangler på kritikkskjema.

• Hundenes registreringsnummer ikke er oppgitt eller er feil.

• Feil markering på kritikkskjemaet.

• Kritikkskjemaer ikke er sortert på partier.

 

Ledelse av prøven

Prøveleder og NKKs representant kan etter egen vurdering delta på prøven. Dommere gis anledning til å starte med egen hund i eget eie med annen fører samme dag man dømmer, dog ikke på det parti man selv dømmer. Unntak kan gjøres på skogsfuglprøver, hvor dommer kan delta på et parti og dømme et annet parti samme dag, dommeren kan da dømme inntil tre hunder.

Førere

En fører kan ikke starte med mer enn 5 hunder på samme parti. Arrangøren kan redusere antallet hvis det er nødvendig. Fører som starter med 3 hunder eller flere på samme parti, skal ha med hjelper til å ta hånd om de hunder som ikke er i slipp. Hjelper skal ikke selv føre hund på partiet. Etter at prøvingen av en hund er begynt, kan den ikke bytte fører eller trekkes fra videre prøving uten samtykke fra dommer, dog kan fører byttes hvis prøven går over flere dager.

Hunder med samme fører skal ikke prøves sammen uten at dommer finner dette nødvendig av hensyn til prøvens avvikling.

Person som bryter prøvereglementet, opptrer usportslig eller på annen måte slik at det kan skade fuglehundsporten eller dens anseelse, kan av NKK utestenges for et bestemt tidsrom eller for livstid.

 

Føring av hund

Under bedømmelsen skal hunden føres ved hjelp av tegn, tilrop eller fløyte, så stillferdig som mulig, slik at den annen hund ikke sjeneres. Med unntak av fløyte skal verken fører eller hund være utstyrt med gjenstander som kan oppfattes som dressurmidler. Berøring av hunden er bare tillatt før reisningsordre. I tvilstilfelle er dommerens oppfatning avgjørende. Under hele prøven skal hunder som ikke er under bedømmelse være koblet, og deltakere som venter på slipp, skal holde seg i passende avstand fra dem som har slipp.

 

Påmelding

Alle påmeldinger er bindende, og skal skje på det skjema eller den type blankett som NKK/FKF til enhver tid godkjenner. Påmeldingsfristen settes normalt til 4 uker. før prøvens 1. dag. Ved overtegning skal det foretaes loddtrekning mellom hunder som er påmeldt innen fristens utgang.

Ved overtegning innen fristens utløp til NM arrangementer gjelder følgende:

Man er kvalifisert for deltagelse i den prøvekategori man har oppnådd nødvendig resultat som kreves for deltagelse. Med prøvekategori menes her høyfjellsprøver (vinter og høst), lavlandsprøver og skogfuglprøver. Ved fortsatt overtegning, går de med den eldste premieringen ut først.

 

Tilbakebetaling

Møter ikke hunden til fastsatt tid på prøvestedet, kan påmeldingsavgiften ikke kreves tilbakebetalt. Påmeldingsavgiften refunderes ikke for hunder som avvises under prøven. Arrangør har ikke ansvar for tap eller skade som påføres hunden eller føreren under prøven.

Påmeldingsavgiften (fratrukket 20% administrasjonsgebyr) betales bare tilbake hvis:

• Påmelding ikke godtas. • Ved forfall legitimert ved veterinærattest for hund eller legeattest for fører som foreligger senest 12 timer før opprop.

 

Avvisning

Løpske tisper og hunder som ikke har normalt utviklede, eller mangler en eller begge testikler på normal plass, skal avvises
 

 

Utestengelse av hund

Hund som under prøven jager/biter klovvilt eller bufe utestenges fra prøven. NKK kan etter

vurdering av det inntrufne forhold nekte hund/fører deltakelse på prøver for livstid, eller

lengre/kortere tid.

 

Oppnevnelse av dommere

UK og AK kan etter arrangørens skjønn dømmes av enten en eller to dommere. I VK skal det

benyttes to dommere. Samme dommer kan dømme flere VK-dager på samme prøve. Ved

dommerforfall i UK og AK kan NKKs representant oppnevne settedommer under prøven.

Settedommer kan bare dømme sammen med autorisert dommer. FKF oppnevner dommere til Norsk Derby, Norgesmesterskap og Høyfjellspokalløp. FKF oppnevner ikke finaledommere til andre CACIT - løp.

 

Regodkjenning

Avautoriserte dommere som ønsker regodkjenning må avlegge nye elevarbeider.

Nye filmer

7715 views - 93 comments
8371 views - 0 comments